Město Polička
Poličské internetové zpravodajství
Národní síť zdravých
měst ČR
Sdružení ARNIKA
Ekovýchova

Malý pohled do minulosti:

00:00 hodin - 15 miliard let - velký třesk, vznik vesmíru
11:40 hodin - 4,6 miliard let
11:55 hodin vznik života na zemi
12:00 hodin současnost
18. - 19. století rozsáhlé kácení lesů, vznik monokultur
19. - 20. století vědecko technická revoluce - během dvou set let jsou téměř vytěženy zásoby uhlí, plynu..., je znečištěno ovzduší, moře, řeky, vzniká ozónová díra...
1992 - Summit Země v Rio de Janeiru sešli se zde zástupci 170 zemí světa, celkem asi 10 tisíc lidí. Kromě jiných materiálů byl přijat i dokument Agenda 21 - návod globálních akcí pro přechod na trvale udržitelný život ve 21. století.
1999 v Poličce začíná působit A 21
31.3.2003 1. valná hromada nově vzniklého sdružení A21 Polička. Za předsedu zvolen René Habrman, výkonná rada Ing. Milan Hron, Rostislav Kárský


Co je trvale udržitelný život (rozvoj) - několik definic

Je takový rozvoj, který umožňuje uspokojovat potřeby lidstva v současnosti bez ohrožení možnosti budoucích generací uspokojovat jejich potřeby.

Je podmíněn souladem společenského rozvoje (vztahy mezi lidmi, k přírodě, kultuře), ekonomického a technického rozvoje a životního prostředí.

Je takový způsob života, při kterém se přírodní zdroje využívají jen do takové míry, že se stačí obnovovat. Dosloužilé výrobky se recyklují, nehromadí se na skládkách...Agenda 21 v ČR

Trvale udržitelný rozvoj byl u nás schválen v roce 1992 podpisem pod základními dokumenty v Rio de Janeiro. Jedním z těchto dokumentů je Agenda 21, což je program pro toto století, jak se přiblížit k trvale udržitelnému rozvoji. V parlamentních volbách 2002 ho měla  ve volebním programu z parlamentních stran KDU-ČSL, ČSSD i KSČM, jediná ODS propagovala sílu trhu.

Místní agenda 21 je jednou z kapitol Agendy 21 a zabývá se působností v regionech. TUR se objevuje ve strategických plánech nových krajů i mnoha měst.

Místní agenda 21 funguje v síti měst Zdravá města, která spolupracují podle metodiky Česká brána 21. Těch je v ČR k datu 31.3.2002 třicet jedna a patří mezi ně např. Brno, Boskovice, Moravská Třebová, Nové město na Moravě. Činnost spočívá ve vytvoření určitých dokumentů, dle kterých by zastupitelstva měla rozhodovat v duchu trvale udržitelného rozvoje, města mají pořádat akce na podporu TUR, postupují podle krátkodobých i dlouhodobých plánů apod., zároveň tato města čerpají z mnohých dotačních titulů, ke kterým zde mají lepší přístup. Metodika Česká brána 21 byla oceněna titulem "Světový projekt EXPO 2000". Polička na aktivity Zdravých měst dosud víceméně mlčí.A21 v Poličce

A21 v Poličce je sdružení, snažící se změnit životní styl od konzumního k trvale udržitelnému, dále se také snaží zapojovat veřejnost do dění ve městě a posílit její vliv.

Jak to začalo?

Již delší čas jsme si uvědomovali, že se k přírodě nechováme tak, jak bychom měli a chtěli s tím něco udělat. Začínat má každý sám od sebe a tak se také stalo. Cítili jsme však, že to není vše.

Jednou jsme se sešli a po prostudování velice podnětné brožury "Práce s veřejností a místní Agenda 21" se shodli, že je potřeba pokračovat. Začali jsme si zvát různé osoby, které jsou v tomto směru aktivní a vlivné, seznamovali je se svou myšlenkou a snažili je získat.

Vytvořili jsme si tabulku, která obsahuje naše cíle a způsob jejího dosažení. V září 1999 nás bylo asi 10-15. Scházeli jsme se přibližně jednou za měsíc. Vždy jsme si vybrali nějakou oblast lidské činnosti v Poličce a tu jsme rozebírali.

Na schůzky zveme další lidi, zvláště ty, kteří jsou o tématu informováni a mají možnost nám pomoci. Dále se tak rozšiřujeme, vytváříme akční plán a případně se dělíme do skupinek, které jednotlivé akce dopracovávají do konce. Tyto skupinky vzájemně spolupracují. Všichni se snažíme o zapojení veřejnosti, MěÚ, firem a různých organizací do naší činnosti.

Předchozí odstavec je tak trochu vize. Takové skupinky zatím fungují prakticky pouze při organizaci Dne Země, občas samovolně vznikne nějaká skupinka řešící aktuální problém - biokoridor, skládka, stavba přehrady, naučná stezka.

Naše cíle

 1) Ukázat, že jedinci, když se spojí dohromady, mohou hodně věcí změnit:
  ▪ pořádat fóra, setkání, diskuse o důležitých rozhodnutích
  ▪ prosazovat aktivity ke zlepšení života ve městě
  ▪ působit proti záměrům, které by mohly poškodit město,...
2) Propagace výhod a způsobu života v souladu s ekonomickými, ekologickými a společenskými požadavky, výchova
  ▪ pravidelné články v Jitřence
  ▪ vydávat občasník pro děti
3) Ve spolupráci s různými organizacemi pořádat akce pro veřejnost
  ▪ např. akce ke Dni Země (22.4.), celosvětová akce "Ukliďme svět" (Clean up the World)
  ▪ do rámce již pořádaných akcí zapojit a zdůraznit zásady trvale udržitelného života
4) Informovat o zlepšení běžného života ve městě
  ▪ v RZ, Jitřence, na Internetu
5) Postupné zavedení zásad trvale udržitelného rozvoje na MěÚ, v podnicích, firmách, domácnostech

Čeho jsme již dosáhli

1) Pravidelné články v Radničním zpravodaji či Jitřence od 8.10.1999
2) Vytištění několika čísel Malého zpravodaje pro děti ve spolupráci s místními firmami
3) Vlastní stránka na Internetu,kterou právě čtete
4) Organizace Dne Země (od roku 2000)
5) Dohoda s rybáři ohledně stavby vodní nádrže

Partneři

Junák - svaz skautů a skautek, středisko Tilia Polička, ČSOP, přírodovědné oddělení DDM, KČT, Pionýr, MÚ v Poličce, Informační centrum v Poličce, hasiči, LIKO, Městské muzeum a galerie v Poličce, Kulturní služby města Poličky, základní školy, gymnázium, Zátiší pro obnovu duševních a fyzických sil, Klub jógy při DDM a další

 
[CNW:Counter]